Contact

Algemene voorwaarden

Op deze pagina zijn de algemene voorwaarden terug te lezen, zoals deze van toepassing zijn op de dienstverlening van JochemKoole.nl.

Artikel 1 – Definities & toepasselijkheid

 1. JochemKoole.nl wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als Dienstverlener.
 2. De wederpartij van Dienstverlener wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als Opdrachtgever.
 3. Partijen zijn Dienstverlener en Opdrachtgever samen.
 4. Met Overeenkomst wordt iedere overeenkomst tot dienstverlening tussen Partijen bedoeld.
 5. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en leveringen van diensten of goederen door of namens Dienstverlener.
 6. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door Partijen is overeengekomen.
 7. De Overeenkomst bevat voor Dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 2 – Aanbiedingen, betaling & prijsindexering

 1. Voor aanbiedingen geldt een aanvaardingstermijn van 2 weken, tenzij anders vermeld in de offerte. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs exclusief verschuldigde btw, eventuele andere overheidsheffingen en eventuele reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten. Tenzij anders aangegeven.
 5. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij Partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 6. Betaalt Opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft Opdrachtgever in gebreke, dan is Dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 7. Blijft Opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Dienstverlener. Incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Dienstverlener op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 9. Weigert Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Dienstverlener te betalen.
 10. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment door Dienstverlener gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat Dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.
 5. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dienstverlener wordt aangegaan voor een in een offerte vastgestelde periode.

Artikel 4 – Informatieverstrekking & geheimhouding

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Dienstverlener.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 5. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Dienstverlener de betreffende bescheiden.
 6. Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Ieder der Partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere Partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere Partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere Partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 8. De genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende Partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  2. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere Partij;
  3. die de ontvangende Partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende Partij te verstrekken;
  4. die door de ontvangende Partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 9. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

Artikel 6 – Wijziging & intrekking

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Dienstverlener Opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien Partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan Dienstverlener geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
 6. Het staat Opdrachtgever vrij om de opdracht aan Dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.
 7. Wanneer Opdrachtgever de opdracht intrekt, is Opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van Dienstverlener te betalen.
 8. Dienstverlener maakt in dat geval binnen 14 dagen een eindfactuur op.

Artikel 7 – Verrekening, opschorting & overdracht

 1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan Dienstverlener te verrekenen met een vordering op Dienstverlener.
 2. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 3. Rechten van een Partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere Partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld
  in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid & vrijwaring

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij Dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
 2. In het geval dat Dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan Opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 4. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Dienstverlener toerekenbaar is.
 6. Indien Dienstverlener uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Dienstverlener zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Artikel 9 – Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan Dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is Dienstverlener alleen gehouden de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals Partijen dat zijn overeengekomen.

Artikel 10 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever niet aan Dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 11 – Toepasselijk recht & geschillenbeslechting

 1. Op Overeenkomsten tussen Dienstverlener en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.